Lưu trữ thẻ:TPHCM cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động trở lại